Co to znaczy umowa najmu na czas nieokreślony?

Zdecydowana większość osób wynajmujących mieszkanie na pewno spotkała się ze stwierdzeniem „umowa najmu na czas nieokreślony”. Większość z nas ma jednak małe pojęcie o tym, czym tak naprawdę jest ta umowa oraz jakie prawa i obowiązki wiążą się z nią dla wynajmującego i najemcy. W tym artykule postaramy się przybliżyć czym jest umowa najmu na czas nieokreślony oraz jakie są jej główne założenia.

Umowa najmu na czas nieokreślony oznacza, że ​​umowa jest podpisana na okres nieokreślony, a jedna ze stron może ją wypowiedzieć tylko zgodnie z postanowieniami umowy. Umowa najmu na czas nieokreślony to typ umowy, który trwa tak długo, jak obie strony tego chcą. Co to oznacza? Jeśli podpiszesz umowę najmu na czas nieokreślony, umowa będzie obowiązywała tak długo, dopóki którakolwiek ze stron (czyli wynajmujący lub najemca) jej nie wypowie. Według prawa polskiego termin wypowiedzenia ma tutaj zastosowanie 3 miesięczny (3 okresy rozliczeniowe), ale istnieje możliwość ustalenia go według innych ustaleń zawartych w umowie.

'Zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony jest możliwe.’

Biorąc pod uwagę wskazaną przesłankę, najem można zawrzeć na czas nieoznaczony. W praktyce oznacza to, że w okresie obowiązywania umowy najmu, jeden ze stron – czyli np. lokator – może ją rozwiązać w każdej chwili, bez konieczności podawania przyczyny takiej decyzji. Warto pamiętać jednak, że istnieje kilka sytuacji, w których druga ze stron – pozostała na przykład właściciel mieszkania – będzie mogła skutecznie domagać się rozwiązania umowy lub jej przedterminowego wypowiedzenia.

Kiedy można rozwiązać umowę najmu na czas nieokreślony?

Przepisy mówią jasno – można to zrobić najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Pamiętajcie jednak, że w przypadku wypowiedzenia umowy przez właściciela lokalu czynsz należy płacić do końca okresu, który rozpoczyna się od momentu doręczenia wypowiedzenia (art. 671 par. 1 Kodeksu cywilnego).

Na jaki okres można zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

Najemokazjonalny musi być zawarty na czas określony, który nie może przekraczać 10 lat. Umowy tego typu są popularne w przypadku wynajmu mieszkań na terenie dużych miast, ze względu na ich elastyczność. Długoterminowość umowy najmu okazjonalnego jest idealna dla osób, które potrzebują czasu do znalezienia odpowiedniego lokum lub dla tych, którzy dopiero co rozpoczęli pracę w nowym miejscu i potrzebują czasu na adaptację.

Jak pozbyć się lokatora po wygaśnięciu umowy najmu?

Najemca najmu okazjonalnego jest zobowiązany opuścić lokal po upływie czasu, na jaki została zawarta umowa. W przypadku jej wypowiedzenia ma on obowiązek opróżnienia lokalu w terminie określonym w piśmie wypowiadającym umowę. Jak się postępuje, gdy najemca mimo wezwania do opuszczenia mieszkania, go nie opuszcza? Wtedy konieczne jest dostarczenie mu pisemnego żądania wyprowadzenia się ze swoim podpisem potwierdzonym urzędowo.

Jeśli zerwiesz umowę wynajmu mieszkania, możesz zostać obciążony karą finansową lub utratą zaliczki.

Wysokość kary umownej, to w pierwszym roku najmu równowartość czynszu za pół roku, w drugim za osiem miesięcy, a w trzecim za 12 miesięcy.

Oral Rental Agreements: Are They Legally Binding?

Wg 11 ustawy o ochronie praw lokatorów, umowa najmu jest nieważna, a najemca może ciągle zamieszkiwać najmowany lokal.

Czy umowa najmu mieszkania bez notariusza jest ważna?

\n Umowa najmu okazjonalnego nie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego mieszkania wymaga jedynie zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności – czyli sporządzenia dokumentu zawierającego własnoręczne podpisy obydwu stron umowy (wynajmującego i najemcy). \n Ponadto, przy braku tej formy, sama treść ustaleń wewnątrz umowy może być dowolnie kształtowana pomiędzy stronami (wynajmującym i najemcą), natomiast warto dla większej pewności stosować się do gotowych wzorów.

Czy umowa najmu musi być na piśmie?

Tak, ponieważ musi ona spełniać wymogi formy dokumentowej. Jeżeli nie jest zawarta na piśmie, to podlega przez to uznaniu za umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Czy można wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym?

Zgodnie z Kodeks Cywilny, przewiduje się także możliwość rozwiązania umowy przez najemcę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Istnieją jednak pewne warunki konieczne do spełnienia, aby takie wypowiedzenie było ważne. Najemca musi udowodnić, że dalsze korzystanie z lokalu jest bezcelowe lub utrudnione ze względu na rażące naruszenie obowiązków wobec niego ze strony wynajmującego. Ponadto, jeśli umowa została zawarta na czas określony, to po upływie co najmniej połowy tego okresu najemca może wypowiedzieć ją w trybie natychmiastowym tylko w przypadku istnienia ważnych powodów.

Kiedy można wyrzucić lokatora z mieszkania?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można wyrzucić lokatora, który nie płaci czynszu i opłat do których jest zobowiązany. W przypadku zalegania z opłatami należy wezwać takiego lokatora do zapłaty. Jeżeli wezwanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu można skierować sprawę o zapłatę do sądu.

Czy można wypowiedzieć umowę najmu bez podania przyczyny?

W przeciwieństwie do sytuacji, w której najemca chce natychmiast opuścić lokal, a wynajmujący jest zmuszony do skorzystania ze swoich praw wynikających z umowy (np. żąda poniesienia kosztów remontu czy dostosowania lokalu), to podczas porozumiewania się stron można ustalić szczegóły odpowiednie dla obydwu stron. O ile nie dojdzie do przedawnienia roszczeń, osoba wyprowadzająca się ma prawo pozostawić mieszkanie w stanie nie gorszym niż podczas jej przyjścia (tzw. stan normalnego zużycia). Wynajmujący może również żądać dodatkowej kaucji zabezpieczającej ewentualne roszczenia finansowe – np. inne niż czynsz. W takim przypadku warto powołać się na art. 691 Kodeksu cywilnego, który precyzuje warunki i sposoby żądania kaucji.

Zobacz także:  Co to jest typ zabudowy?

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.